Strona główna / Blog / Program UE dla zdrowia na lata 2021–2027 – wizja zdrowszej Unii Europejskiej
program UE dla zdrowia

Program UE dla zdrowia na lata 2021–2027 – wizja zdrowszej Unii Europejskiej

06 października 2023

Program Unii Europejskiej dla zdrowia powstał jako reakcja na globalną pandemię COVID-19, aby wzmocnić zdolność UE do radzenia sobie z kryzysami zdrowotnymi. Obecna sytuacja wyraźnie ujawniła niedoskonałości krajowych systemów ochrony zdrowia. Program UE dla zdrowia ma na celu rozwiązanie długoterminowych wyzwań w dziedzinie zdrowia poprzez budowanie bardziej wydajnych, odpornych i dostępnych systemów opieki medycznej.

Dofinansowanie sektora ochrony zdrowia

Program UE dla zdrowia, którego budżet wynosi 5,3 miliarda euro na lata 2021-2027, stanowi niezwykle istotne wsparcie finansowe dla sektora zdrowia. To jasny sygnał, że zdrowie publiczne jest priorytetem dla Unii Europejskiej. Program ten jest kluczowym elementem kształtującym Europejską Unię Zdrowotną.

Zakresem programu są cztery ogólne cele, które obejmują promocję zdrowia, zapobieganie chorobom, reakcję na transgraniczne zagrożenia zdrowotne oraz udostępnienie produktów medycznych. Poprzez te cele program stawia sobie za zadanie usprawnić system ochrony zdrowia, chronić obywateli oraz zapewnić dostępność produktów medycznych.

Europejska Unia Zdrowotna jest długoterminowym celem programu, który obejmuje reakcję na kryzysy zdrowotne, walkę z rakiem, rozwój strategii farmaceutycznej dla Europy oraz inne priorytety. Program ten przyspiesza również prace nad kluczowymi kwestiami, takimi jak cyfryzacja w służbie zdrowia, ograniczanie oporności na leki oraz poprawa wskaźników szczepień.

Program prac

Wdrażanie programu odbywa się poprzez roczne programy prac, które koncentrują się na dziedzinach takich jak gotowość na wypadek kryzysu, promocja zdrowia, dostępność opieki zdrowotnej oraz technologie cyfrowe. Program wspiera różnorodne podmioty, w tym organizacje ochrony zdrowia, instytucje UE oraz organizacje pozarządowe.

Współpraca przy realizacji programu jest kluczowa, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Kraje UE biorą aktywny udział w konsultacjach i współpracy z Komisją Europejską, a kraje stowarzyszone z Programem UE dla zdrowia, takie jak Norwegia, Islandia, Ukraina i Mołdawia, również mają dostęp do finansowania oraz uczestniczą w procesie monitorowania.

Program UE dla zdrowia stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia zdolności Unii Europejskiej do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi w dziedzinie zdrowia oraz wzmocnienia opieki zdrowotnej obywateli. Jego realizacja przyczyni się do budowy bardziej odpornej i zrównoważonej opieki zdrowotnej na terenie UE oraz zwiększenie dostępności leczenia.

Priorytety unijnego wsparcia dla ochrony zdrowia dla całej Europy

Ten ambitny program, dedykowany zdrowiu publicznemu, został stworzony w odpowiedzi na wyzwania, które stanęły przed społecznościami na całym świecie w obliczu pandemii COVID-19. Pandemia jasno pokazała, że istnieje potrzeba przekształcenia i wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, aby były bardziej elastyczne i gotowe na sytuacje kryzysowe.

Program UE dla zdrowia jest zdecydowanym krokiem naprzód w kierunku utworzenia spójnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Skupia się na różnorodnych aspektach zdrowia, od promocji zdrowia i profilaktyki chorób, przez zapobieganie zagrożeniom transgranicznym, aż po zapewnienie dostępu do produktów leczniczych i udoskonalenie systemów opieki zdrowotnej.

Jego znaczenie wynika także z przeznaczonego nań budżetu – ogromnych 5,3 miliarda euro na okres 2021-2027. To nie tylko finansowe wsparcie, ale również mocny sygnał, że zdrowie publiczne jest kluczowym priorytetem Unii Europejskiej.

Wizja zdrowia społeczeństwa

W ramach programu uwzględnione są różne cele, które łączą się w harmonijną wizję zdrowia dla społeczności europejskich. Promocja zdrowego stylu życia, walka z chorobami nowotworowymi, zapewnienie reakcji na zagrożenia zdrowotne czy też rozwijanie cyfrowej opieki zdrowotnej – to tylko niektóre z wytycznych, które program stawia przed realizatorami.

Dobrze jest pamiętać, że Program UE dla zdrowia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także mobilizacja różnych podmiotów do współpracy i wymiany najlepszych praktyk. Kraje członkowskie UE, kraje stowarzyszone i inne zaangażowane podmioty wspólnie pracują nad wdrażaniem programu, by osiągnąć wymierne korzyści dla zdrowia i dobrostanu obywateli.

Program ten jest kolejnym dowodem na to, jak Unia Europejska działa na rzecz ochrony i poprawy zdrowia swoich obywateli. To zobowiązanie do tworzenia silniejszych, bardziej zrównoważonych i dostępnych systemów opieki zdrowotnej na terenie całej wspólnoty. Ostatecznie, Program UE dla zdrowia stanowi konkretne działanie w kierunku zbudowania przyszłości, w której zdrowie publiczne będzie mocno umocowane i chronione.