Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY I APLIKACJI

MB AI Sp. z o.o.

Z DNIA 16 Listopada 2021 r.

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Właścicielem i Operatorem Platformy i Aplikacji jestMB AI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, adres: ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000907105, REGON: 389229617, NIP: 8172201119, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Platformy i/lub Aplikacji Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem e-mail kontakt@medbase.com.pl.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora,

2) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator,

3) warunki zawierania i rozwiązywania Umowy,

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Z Platformy i/lub Aplikacji mogą korzystać jedynie Użytkownicy zarejestrowani.

5. Użytkownicy Platformy i/lub Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Platformie i/lub Aplikacji oraz dostępnych za jej pośrednictwem.

6. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta bądź czasowego zablokowania możliwości korzystania z treści zamieszczonych na Platformie i/lub Aplikacji i Usług Użytkownikom naruszającym lub nierespektującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych Użytkowników.

7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przed przystąpieniem do korzystania z Platformy i/lub Aplikacji do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień.

8. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.medbase.com.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2

Terminy i definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Aplikacja – należy przez to rozumieć aplikację mobilną pn. Medbase, pozwalającą na korzystanie z Usług świadczonych w przez Operatora, przeznaczona do instalacji na Urządzeniu. Właścicielem Aplikacji jest Operator.

2) Cennik – należy przez to rozumieć zestawienie przedstawiające rodzaje dostępnych odpłatnych Usług, Opłat i powiązanych z nimi Okresów Abonamentowych. Cennik udostępniony jest na Platformie w zakładce Informacje oraz w Aplikacji w zakładce Informacje.

3) Czat – należy przez to rozumieć interaktywny czat (komunikator) dostępny na Platformie i Aplikacji stanowiący funkcjonalność Konta polegającą na umożliwieniu Użytkownikom, w tym Użytkownikom końcowym, przeprowadzenie rozmowy.

4) Dane Osobowe-należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

5) Formularz Ogłoszeniowy– należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny na Platformie i/lub Aplikacji, umożliwiający dodanie przez Placówkę Medyczną lub Użytkownika końcowego Ogłoszenia w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

6) Formularz Ofertowy – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny na Platformie i/lub Aplikacji, umożliwiający złożenie Oferty przez Usługodawcę w odpowiedzi na opublikowane Ogłoszenie.

7) Formularz Rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny na Platformie i/lub Aplikacji, umożliwiający utworzenie Konta, wymagający podania Danych Osobowych przez Użytkownika.

8) Hasło – należy przez to rozumieć ciąg znaków składający się z co najmniej 8 znaków w tym liczb i liter, indywidulanie stworzony przez Użytkownika, którego podanie wymagane jest w procesie rejestracji i umożliwia dalsze korzystanie z Platformy i/lub Aplikacji oraz dostęp do Konta.

9) Kodeks cywilny – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

10) Konto–należy przez to rozumieć wymagający zarejestrowania na Platformie i/lub Aplikacji i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych umożliwiający korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora. W ramach Platformy i Aplikacji dostępne jest Konto Pielęgniarki, Konto Położnej, Konto Lekarza oraz KontoPlacówki Medycznej.

11) Konto Lekarza –należy przez to Konto dedykowane dla Lekarza, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych wramach Platformy i Aplikacji.

12) Konto Placówki Medycznej – należy przez to rozumieć Konto dedykowane dla Placówki Medycznej, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy i Aplikacji.

13) Konto Pielęgniarki – należy przez to Konto dedykowane dla Pielęgniarki, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy i Aplikacji.

14) Konto Położnej – należy przez to Konto dedykowane dla Położnej, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy i Aplikacji.

15) Lekarz – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą wymagane przez obowiązujące przepisy prawa kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, (w szczególności do badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji), wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek.

16) Newsletter– należy przez to rozumieć bezpłatną Usługę elektroniczną świadczoną przez Operatora, polegającą na dostarczaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, informacji o nowościach dostępnych na Platformie i/lub w Aplikacji, zmianach w świadczonych Usługach i funkcjonalnościach, nowościach i aktualnościach na rynku medycznym lub innych informacji handlowych związanych z działalnością Operatora.

17) Oferta – należy przez to rozumieć złożoną przez Usługodawcę ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego na wykonanie Usługi Medycznej składana Placówce Medycznej za pośrednictwem Platformy i Aplikacji w odpowiedzi na Ogłoszenie.

18) Ogłoszenie – należy przez to rozumieć ograniczoną czasowo publikację informacji na Platformie i Aplikacji, przygotowaną i umieszczoną przez Placówkę Medyczną na warunkach i zasadach wskazanych w Regulaminie, zgodną z charakterystyką i specyfiką Platformy oraz Aplikacji, określającą w szczególności rodzaj zlecanej Usługi Medycznej, a także istotne warunki i termin jej realizacji. Ogłoszenia stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

19) Okres Abonamentowy  należy przez to rozumieć okres czasu, określony w Cenniku, uprawniający Placówkę Medyczną do korzystania z Pakietu Premium.

20) Operator – należy przez to rozumieć MB AI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, adres: ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000907105, REGON: 389229617, NIP: 8172201119, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

21) Opłata – należy przez to rozumieć łącznie Opłatę Aktywacyjną, Opłatę Prowizyjną i Opłatę Abonamentową. Aktualny wykaz Opłat dostępny jest w Cenniku.

22) Opłata Abonamentowa – należy przez to rozumieć opłatę, w wysokości określonej w Cenniku, pobieraną przez Operatora od Placówki Medycznej z tytułu zamówienia Pakietu Premium.

23) Opłata Aktywacyjna – należy przez to rozumieć opłatę, w wysokości określonej w Cenniku, pobieraną przez Operatora od Placówki Medycznej z tytułu aktywacji Konta Placówki Medycznej.

24) Opłata Prowizyjna – należy przez to rozumieć opłatę, w wysokości określonej w Cenniku, pobieraną przez Operatora od Placówki Medycznej z tytułu zawarcia Umowy o Usługi Medyczne.

25) Pakiet Premium – należy przez to rozumieć oferowany Placówkom Medycznym przez Operatora pakiet dostępu do nowych funkcjonalności Konta Placówki Medycznej na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie, objęty Opłatą Abonamentową.

26) Pielęgniarka – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą wymagane przez obowiązujące przepisy prawa kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami, wykonująca zawód, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej, której przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek.

27) Placówka Medyczna– należy przez to rozumieć m.in. podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, posiadający status Przedsiębiorcy, korzystającego z Platformy i/lub Aplikacji w celu skorzystania z Usług oferowanych przez Operatora, polegających m.in. na zlecaniu wykonania odpowiedniej Usługi Medycznej.

28) Platforma – należy przez to rozumieć platformę internetową dostępną pod adresem internetowym www.medbase.com.pl prowadzoną przez Operatora.

29) Położna – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą wymagane przez obowiązujące przepisy prawa kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami, wykonująca zawód, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej, której przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „położna” albo „położny”, wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek.

30) Profil – należy przez to rozumieć funkcjonalność Konta pozwalająca Usługodawcy na gromadzenie informacji o Usługodawcy, w tym w szczególności dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji i innych umiejętności.

31) Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz art. 43[1] Kodeksu cywilnego, który korzysta z Platformy w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

32) RPWDL – należy przez to rozumieć Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

33) Subkonto – należy przez to rozumieć utworzone dla Użytkownika końcowego przez Placówkę Medyczną, w ramach Pakietu Premium, Konto na potrzeby korzystania przez Użytkownika końcowego z Usług i funkcjonalności Platformy i Aplikacji. Subkonto nie jest samodzielnym Kontem, lecz tzw. subkontem, podległym pod Konto Placówki Medycznej.

34) Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Platformy i/lub Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

35) Umowa o Usługi Medyczne – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie Usług Medycznych zawartą pomiędzy Lekarzem, Pielęgniarką lub Położną a Placówką Medyczną w ramach Platformy i/lub Aplikacji.

36) Urządzenie – należy przez to rozumieć przenośne urządzenia elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, takie jak smartfon lub tablet.

37) Usługi – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane przez Operatora w ramach Platformy i/lub Aplikacji, wskazane w § 3 Regulaminu.

38) Usługi Medyczne – należy przez to rozumieć usługi medyczne oferowane i świadczone przez Lekarza, Pielęgniarkę lub Położną na rzecz Placówki Medycznej na podstawie Umowy o Usługi Medyczne. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez ww. podmioty Umów o Usługi Medyczne.

39) Usługodawca – należy przez to rozumieć zarówno Lekarza, Pielęgniarkę jak i Położną, którzy posiadają aktywne Konto, zalogowali się do niego oraz ofertują wykonanie na rzecz Placówki Medycznej odpowiedniej Usługi Medycznej.

40) Użytkownik – należy przez to rozumieć zarówno Lekarza, Pielęgniarkę, Położną jak i Placówkę Medyczną korzystającą z Platformy i/lub Aplikacji.

41) Użytkownik końcowy – rozumie się przez to pracownika lub współpracownika Placówki Medycznej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, który został upoważniony przez Placówkę Medyczną do korzystania z funkcjonalności Platformy i Aplikacji w ramach Subkonta.

2. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

§3
Usługi świadczone przez Operatora

1. Operator świadczy Usługi za pośrednictwem Platformy oraz Aplikacji. Aplikacja i Platforma są powiązane, w szczególności w ten sposób, że Konto założone na Platformie jest Kontem, którym Użytkownik może logować się w Aplikacji.

2. Platforma i/lub Aplikacja dedykowana jest dla Użytkowników zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach prowadzonej działalności.

3. Platforma i/lub Aplikacja w głównej mierze pełni funkcję narzędzia umożliwiającego kojarzenie Placówek Medycznych z Usługodawcami poszukującymi możliwości świadczenia Usług Medycznych, w szczególności ale nie wyłącznie w formie dyżurów, na rzecz Placówek Medycznych oraz umożliwia Placówkom Medycznym zamieszczenie i przeglądanie Ogłoszeń.

4. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Użytkownik w ramach Platformy i/lub Aplikacji może skorzystać z następujących Usług:

1) Usługa Konta, w tym Usługa Formularza Rejestracji;

2) Usługa Newsletteru.

Dodatkowo Placówka Medyczna może skorzystać z Usługi Pakietu Premium.

6. Szczegółowy opis oferowanych Usług określony został w Aplikacji i na Platformie. Może on ulegać zmianie w przypadku rozwoju zakresu oferty Operatora.Szczegółowe opisy oferowanych funkcjonalności w ramach Usług oraz tryb ich świadczenia określone są w Platformie w zakładkach „Jak to działa?”, „FAQ” lub w Aplikacji w zakładce „Jak to działa?”, „FAQ”. Operator może rozwijać zarówno oferowane Usługi, jak i funkcjonalności Aplikacji, czyli rozbudowywać i zmieniać Usługi i funkcjonalności Aplikacji i/lub Platformy, dodawać nowe Usługi i funkcjonalności, jak również zastępować jedne funkcjonalności innymi. Powyższe nie wymaga zgody Użytkowników.

7. Platforma i Aplikacja mogą zawierać odnośniki (linki przekierowujące) do stron zarządzanych przez osoby trzecie. Z zasobów osób trzecich Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki). Użytkownik po kliknięciu w link przekierowujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności podmiotu trzeciego.

8. Aplikacja korzysta z geolokalizacji, za pośrednictwem wtyczki GoogleMaps. W tym celu Użytkownik powinien włączyć na swoim Urządzeniu usługi lokalizacji oraz wyrazić zgodę na dostęp Aplikacji do tych usług.

9. Platforma, Aplikacja i treści zgromadzone w ramach Platformy i Aplikacji stanowią bazy danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlegają ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory. Korzystanie z nich nie może naruszać normalnego korzystania z baz danych lub godzić w słuszne interesy Operatora. W przypadku nieuprawnionego korzystania z baz danych lub ich treści, Operator może dochodzić od podmiotów naruszających prawa do baz danych lub ich treści odszkodowania jak i żądać zaprzestania naruszeń. Użytkownik może korzystać z baz danych jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

§ 4

Korzystanie z Platformy i Aplikacji

1. Do korzystania przez Użytkowników z Platformy niezbędne jest:

1) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

2) połączenia z siecią Internet;

3) urządzenia z dostępem do sieci Internet takiego jak komputer PC, laptop lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon, wyposażonego w system operacyjny:

a) Windows 10 lub 3 wersje wstecz;

b) Android 10 lub 3 wersje wstecz;

c) iOS w wersji 13 lub 3 wersje wstecz;

4) korzystanie jednej z następujących przeglądarek internetowych:

a) Microsoft Edge w wersji najnowszej lub 2 wersje wstecz,

b) Mozilla Firefox w wersji najnowszej lub 2 wersje wstecz,

c) Google Chrome w wersji najnowszej lub 2 wersje wstecz,

d) Opera w wersji najnowszej lub 2 wersje wstecz, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”.

2. Do korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, niezbędne jest:

1) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

2) korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny:

a) najnowszą wersję Android lub 2 wersje wstecz,

b) najnowszą wersję iOS lub 2 wersje wstecz;

3) posiadanie w urządzeniu mobilnym minimum 1,5 GB RAM;

4) wykorzystanie aktualnej wersji aplikacji sklepu Google Play, AppStore, która umożliwia korzystanie z danego sklepu;

5) prawidłowe zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym.

3. Operator dopuszcza możliwość pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego:

1) AppStore dla systemu iOS;

2) Google Play dla systemu Android;

Pobranie Aplikacji jest nieodpłatne..

Użytkownik korzystając z AppStore i Google Play zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych podmiotów.

4. Operator dopuszcza pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze źródeł wskazanych ust. 3, z zachowaniem zasad i warunków określonych w Regulaminie oraz w regulaminie AppStore lub Google Play, w zależności od tego, z którego sklepu Użytkownik pobierze Aplikację. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w ust. 3, bez pisemnej zgody Operatora, stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu i powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora.

5. Celem uzyskania dostępu do Aplikacji, Użytkownik winien pobrać Aplikację z jednego ze sklepów wskazanych w ust. 3 Regulaminu, zainstalować i uruchomić Aplikację na Urządzeniu, zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi na Urządzeniu.

6. Operator nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do zawarcia Umowy i korzystania z Usług świadczonych w ramach Platformy i/lub Aplikacji, a także koszty połączeń głosowych pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami sieci Internet.

7. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu
w ramach korzystania z Platformy i/lub Aplikacji była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych, w tym w szczególności podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia świadczonych za pośrednictwem Platformy i Aplikacji Usług, w szczególności zmierzające do zapobiegania bezprawnemu pozyskania Danych Osobowych Użytkowników przez osoby trzecieOperator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Platformy i Aplikacji, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

8. Przed ostatecznym zamówieniem wybranej Usługi Operator umożliwia Użytkownikowi wykrywanie i korygowanie błędów we wprowadzanych danych poprzez m.in.:

1) automatyczne sprawdzanie poprawności wpisania e-maila (wykrywanie błędu Danych Osobowych poprzez walidację adresu poczty elektronicznej) – Użytkownik może edytować adres e-mail do czasu jego poprawnego wpisania;

2) sprawdzenie poprawności Hasła (wykrywanie błędu Danych Osobowych poprzez nakaz podania Hasła w dwóch polach przy rejestracji użytkownika) – Użytkownik może edytować Hasła do czasu jego poprawnego wpisania w dwóch polach;

3) wyświetlenie podsumowania transakcji przed złożeniem zamówienia na wybrany Pakiet Premium – Użytkownik będący Placówką Medyczną może edytować kluczowe pola formularzy przed złożeniem zamówienia na wybrany Pakiet Premium.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych oraz innych warunków Umowy następuje za pośrednictwem:

1) poczty elektronicznej powiązanej z Kontem;

2) Platformy lub Aplikacji – Użytkownik po zalogowaniu się do swojego Konta może sprawdzić dane m.in. o realizowanych Usługach.

10. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Platformy i/lub Aplikacji, w szczególności inny wygląd Platformy i/lub Aplikacji (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Platformy i/lub Aplikacji.

11. Z Aplikacji można korzystać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i/lub Aplikacji.

13. Operator oświadcza, iż w sytuacji konieczności przeprowadzenia konserwacji Platformy i/lub Aplikacji lub wprowadzenia zmian w jej działaniu, niektóre bądź wszystkie funkcjonalności mogą być czasowo niedostępne.

14. Operator oświadcza, że dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Platformy i Aplikacji. Operator, w celu aktualizacji, prowadzenia prac konserwacyjnych, uprawnienia funkcjonalności i Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy i Aplikacji ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Platformy i Aplikacji. Przerwy techniczne mogą być dokonywane w dowolnych godzinach, w czasie których określone funkcjonalności i Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy i Aplikacji mogą być ograniczone lub niedostępne. Operator zapewnia, że łączny czas niedostępności Aplikacji i /lub Platformy, z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie jak najkrótszy i zakładamy że nie powinien przekraczać 4 godzin. Niedostępność Aplikacji i/lub Platformy, o których mowa w zdaniach poprzedzających, nie stanowi naruszenia postanowień Umowy.

15. Aplikacja i Platforma do swojego działania aktywnie wykorzystuje możliwości oferowane przez Urządzenia. W celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji i Platformy oraz możliwości skorzystania z dostępnych funkcjonalności Aplikacji i Platformy przez Usługodawców, przy rejestracji, Usługodawca będzie proszony o zgodę na wyświetlanie powiadomień push – w szczególności w celu informowania Usługodawców o dodaniu nowego Ogłoszenia.

16. Powiadomienia push są wyświetlane wyłącznie Usługodawcom, którzy wyrazili na to dobrowolną zgodę akceptując właściwy monit w Aplikacji lub Platformie, jak również wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach Urządzenia lub przeglądarki internetowej.

17. Użytkownik może korzystać z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych na Platformie i/lub Aplikacji jedynie za jej pośrednictwem, o ile Operator nie postanowi inaczej. Materiały i informację dostępne na Platformie i/lub w Aplikacji mogą być oznaczane przez Operatora cyfrowym znakiem wodnym. Operator podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia świadczonych za pośrednictwem Platformy i/lub Aplikacji Usług, w szczególności zmierzające do zapobiegania bezprawnemu pozyskania Danych Osobowych Użytkowników przez osoby trzecie .

§ 5

Rejestracja

1. Użytkownicy zainteresowani dostępem do pełnej funkcjonalności Platformy i Aplikacji powinni dokonać rejestracji Konta.

2. Rejestracja umożliwia założenie Konta.

3. Rejestracja i prowadzenie Konta jest nieodpłatne, z wyłączeniem Konta Placówki Medycznej.

4. Rejestracja Konta może nastąpi za pośrednictwem Formularza Rejestracji dostępnego na Platformie pod adresem www.medbase.com.pl lub z poziomu Aplikacji.

5. W Formularzu Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:

1) w przypadku Placówki Medycznej:

a) firma;

b) adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

c) liczbę zatrudnionych Pielęgniarek, Położnych, Lekarzy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę;

d) numer telefonu;

e) adres e-mail;

f) numer z RPWDL;

g) wskazanie właściwego rejestru (województwa).

2) w przypadku Lekarza, Pielęgniarki, Położnej:

a) Imię,

b) Nazwisko;

c) Adres zamieszkania;

d) Oświadczenie o prawie wykonania zawodu;

e) Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej (o ile posiada wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

f) firma (o ile posiada wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

g) Adres siedziby (o ile posiada wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

h) NIP (o ile posiada wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

i) Numer z RPWDL;

j) Oświadczenie, że nie pracuje/pracuje na umowę o pracę i jakie osiąga z tego tytułu zarobki;

k) Odbyte kursy wraz z datami ich odbycia;

l) Informacje o specjalizacji zawodowej;

m) Adres e-mail;

n) Numer telefonu.

(Proszę zweryfikować, czy powyżej wymieniono wszystkie dane, jeżeli nie, zakres ten należy uzupełnić – zarówno w regulaminie, jak i Polityce Prywatności)

6.Przed przystąpieniem do procedury rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności.Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności, Użytkownik zostanie poproszony o złożenie oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego check’boxa) o zapoznaniu się z ww. dokumentami. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, jest warunkiem koniecznym do zakończenia procedury rejestracji, zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Konta i rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Platformy i Aplikacji.

7. Rejestracji Konta Placówki Medycznej może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji Placówki Medycznej (m.in. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik lub inna osoba wyznaczona w tym celu przez Placówkę Medyczną).

8. Operator może dokonać weryfikacji Użytkownika w terminie 30 dni roboczych od chwili przesłania Formularza Rejestracji. Weryfikacja Użytkownika polega na sprawdzeniu przez Operatora zgodności podanych przez Użytkownika danych z danymi Użytkownika zawartymi w: Formularzu Rejestracji, w przesłanych przez Użytkownika dokumentach oraz w publicznych rejestrach. Operator zastrzega sobie możliwość żądania przesłania w terminie 7 dni dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub sprostowań od Użytkowników, potwierdzających m.in. prowadzenie działalności gospodarczej. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Operatora po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji. Operator, niezależnie od powyższej procedury weryfikacyjnej jest uprawniony w każdym czasie podjąć dodatkowe działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika.

9. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego, jak również dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 8, Usługodawca otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o rejestracji Konta.

10. W przypadku Placówki Medycznej, po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, jak również dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 8, Placówka Medyczna za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Placówkę Medyczną w Formularzu Rejestracji, otrzyma od Operatora informację o konieczności uiszczenia Opłaty Aktywacyjnej. Opłata Aktywacyjna powinna być uiszczona w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wiadomości o obowiązku jej uiszczenia.

11. Zawarcie z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi Konta następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji Konta, o którym mowa w ust. 9.

12. Zawarcie z Placówką Medyczną Umowy o świadczenie Usługi Konta następuje z chwilą otrzymania przez Placówkę Medyczną od Operatora potwierdzenia uiszczenia Opłaty Aktywacyjnej oraz rejestracji Konta.

13. Umowa o świadczenie Usługi Konta zawierana jest w języku polskim na czas nieoznaczony.

14. Adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym powiązany z Kontem i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

15. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail.

16. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora – loginu w postaci czynnego adresu e-mail oraz Hasła.

17. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu lub Polityki prywatności, nie może korzystać z Platformy i/lub Aplikacji.

18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w Formularzu Rejestracji oraz inne dane wskazane podczas korzystania z Platformy i/lub Aplikacji.

19. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane Konta. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

20. Użytkownik akceptuje, iż Operator będzie posiadał wgląd do podawanych na Platformie i/lub Aplikacji przez Użytkownika danych i informacji.

21. Użytkownik, z wyłączeniem Usługi Konta Premium, ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Platformie i/lub Aplikacji.

22. Użytkownik nie może udostępniać danych, pozwalających na logowanie się innym Użytkownikom lub osobom trzecim.

23. O każdym nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownik niezwłocznie powiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@medbase.com.pl.

§ 6

Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Konta

1. Użytkownik i Operator mogą wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta w dowolnym momencie, bez podania przyczyny za 30 dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca kalendarzowego otrzymania oświadczenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownik może złożyć:

1) z poziomu Aplikacji za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta w zakładce „Zakończ”

2) z poziomu Platformy za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta w zakładce „Zakończ” lub

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@medbase.com.pl.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Operator składa Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika powiązany z Kontem.

4. Po upływie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności Platformy i Aplikacji dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.

5. Operator zastrzega, że w granicach dopuszczalnych przez prawo oraz w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Operator może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1.

6. Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Operatora niemożliwa stała się realizacja Umowy.

7. Operator poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika powiązany z Kontem.

8. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Konta jest jednoznaczne z nieodwracalnym usunięciem Konta wraz ze wszystkimi danymi, na co Użytkownik wyraża nieodwołana zgodę.

9. Rozwiązanie Umowy będzie skuteczne od chwili jego dokonania ze skutkiem ex nunc (na przyszłość).

10. Umowa o świadczenie Usługi Konta Placówki Medycznej, która wykupiła Pakiet Premium, rozwiąże się z upływem ostatniego opłaconego przez Placówkę Medyczną Okresu Abonamentowego.

11. Wraz z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi Konta wygasają pozostałe umowy łączące Operatora z Użytkownikiem dotyczące świadczonych w ramach Platformy i Aplikacji Usług.

12. Operator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Placówki Medycznej uiszczonych Opłat, o ile co innego nie wynika z Regulaminu lub Operator nie postanowi inaczej.

13. Operator dokona zwrotu na rzecz Placówki Medycznej Opłaty Aktywacyjnej w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora z przyczyn wskazanych w ust. 6,

§ 7

Konto Lekarza, Pielęgniarki, Położnej

1. Lekarz, Pielęgniarka lub Położna dokonując skutecznej rejestracji, otrzymuje dostęp do Konta umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności Platformy i/lub Aplikacji.

2. Użytkownik, niebędący Placówką Medyczną, posiadający aktywne Konto może korzystać z następujących funkcjonalności Konta dostępnych w Platformie i Aplikacji:

1) możliwość przeglądania Ogłoszeń i złożenia Oferty;

2) możliwość integracji swojego kalendarza w celu otrzymywania powiadomień o potencjalnie interesujących Ogłoszeniach;

3) możliwość udostępnienia geolokalizacji i otrzymywania powiadomień push o Ogłoszeniach;

4) możliwość wykupienia ubezpieczenia OC – Operator oświadcza, że nie będzie stroną umowy ubezpieczenia OC, a jedynie kojarzy Użytkownika, niebędącego Placówką Medyczną, z agentem ubezpieczeniowym w celu zawarcia przez te strony odrębnej umowy;

5) możliwość skorzystania z usług księgowych;

6) możliwość wglądu do swoich faktur/rachunków (o ile udostępnił je w swoim w Koncie);

7) tworzenie swojego CV za pomocą kreatora CV;

8) możliwość wskazania swoich preferencji dyżurowych;

9) możliwość prowadzenia korespondencji z Operatorem;

10) możliwość zarządzania Profilem oraz zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie;

11) możliwość ustalania swoich stawek godzinowych;

12) możliwość przesyłania za pośrednictwem urządzenia mobilnego dokumentów potwierdzających kwalifikacje

13) możliwość otrzymywania powiadomień o ogłoszeniach dopasowanych do kwalifikacji/preferencji użytkownika

3. Konto Usługodawcy będzie wykorzystywane do wysyłania powiadomień o aktualnych Ogłoszeniach dopasowanych do preferencji Lekarza, Pielęgniarki lub Położnej.

4. Usługodawca może wyrazić zgodę na wykorzystanie jego numeru telefonu i/lub adresu e-mail do przesyłania przez Operatora informacji o wyborze jego Oferty na określone Ogłoszenie poprzez wyrażenie na to odrębnej zgody zaznaczając odpowiednie pole checkboxa w procesie rejestracji Konta lub wyrażając taką zgodę za pośrednictwem odpowiedniego przycisku umieszczonego w interfejsie Konta. Usługodawca może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa powyższej klikając na odpowiedni przycisk umieszczony w interfejsie Konta.

5. Szczegółowy opis oferowanych w ramach Konta Lekarza, Konta Pielęgniarki i Konta Położnej, funkcjonalności określony został na Platformie i/lub Aplikacji. Może on ulegać zmianie w przypadku rozwoju zakresu oferty Operatora.

§ 8

Kreator CV

1. W ramach Konta Użytkownika (niebędącego Placówką Medyczną) Operator nieodpłatnie udostępnia kreator CV.

2. Z kreatora CV mogą skorzystać wyłącznie zalogowani Usługodawcy.

3. W celu skorzystania z kreatora CV Usługodawca wchodzi na swoje Konto w zakładkę „Kreator CV” i wybiera jeden z dostępnych szablonów. Następnie wypełnia szablon poprzez wprowadzenie odpowiednich danych w wyznaczonych miejscach.

4. W celu wygenerowania CV Usługodawca, po wypełnieniu wyznaczonych miejsc, klika na przycisk „Generuj” i pobiera CV w formacie .pdf na dysk twardy komputera lub na Urządzenie.

5. Wszystkie dane wprowadzone w trakcie wypełniania szablonu CV są przechowywane na serwerze Operatora.

6. Operator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone w polach kreatora CV przez Usługodawcę.

7. Z kreatora CV Usługodawca może korzystać bez ograniczenia.

8. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych w ramach Platformy i Aplikacji dokumentów CV przysługują Operatorowi.

9. Usługodawca ma prawo do korzystania z dokumentów CV wytworzonych za pośrednictwem kreatora CV wyłącznie w trakcie trwania Umowy o świadczenie Usługi Konta.

§ 9

Konto Placówki Medycznej

1. Placówka Medyczna dokonując skutecznej rejestracji, otrzymuje dostęp do Konta Placówki Medycznej umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności Platformy i/lub Aplikacji.

2. W przypadku wersji podstawowej Konta, Placówka Medyczna otrzymuje jeden dostęp do Konta..

3. Placówka Medyczna posiadając aktywne Konto Placówki Medycznej może skorzystać z następujących możliwości:

1) zamówienia Pakietu Premium;

2) tworzenia i publikowania Ogłoszeń – w ramach Konta Placówka Medyczna nie może publikować więcej niż 10 aktywnych Ogłoszeń;

3) możliwość zlecenia Usług Medycznych Usługodawcom i zawarcie z nimi Umowy o Usługi Medyczne za pośrednictwem Platformy i Aplikacji;

4) możliwość wstępnej weryfikacji Usługodawcy w zakresie prawa do wykonywania zawodu oraz podstawowych danych dotyczących Usługodawcy obejmujących: wykształcenie, specjalizację, odbyte kursy;

5) skontaktowania się z Operatorem;

6) skontaktowania się z Usługodawcą, który posiada aktywne Konto na Platformie i/lub w Aplikacji;

7) możliwość zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie;

4. Szczegółowy opis oferowanych w ramach Konta Placówki Medycznej funkcjonalności określony został na Platformie i/lub Aplikacji. Może on ulegać zmianie w przypadku rozwoju zakresu oferty Operatora.

§ 10

Pakiet Premium

1. Placówka Medyczna w każdym momencie ma możliwość zamówienia Usługi Pakietu Premium poprzez złożenie Operatorowi, z poziomu swojego Konta, za pomocą dedykowanego formularza zamieszczonego na Platformie i Aplikacji, oraz uiszczenie Opłaty Abonamentowej.

2. Z chwilą uiszczenia Opłaty Abonamentowej dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usług Pakietu Premium.

3. Umowa o świadczenie Usług Pakietu Premium jest zwarta w języku polskim, na czas trwania Okresu Abonamentowego.

4. W ramach Umowy o świadczenie Usług Pakietu Premium Użytkownik jest uprawniony do:

1) tworzenia Subkont i udzielenia do nich dostępu Użytkownikom Końcowym – w ramach Pakietu Premium Placówka Medyczna może utworzyć maksymalnie 3 Subkonta;

2) tworzenia grafiku dla pracowników oddziału wewnętrznego Placówki Medycznej w sposób zautomatyzowany;

3) możliwość otrzymywania preferencji/życzeń dyżurowych za pośrednictwem aplikacji od pracowników.

5. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Pakietu Premium z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec trwającego Okresu Abonamentowego. W takiej sytuacji z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, Umowa o świadczenie Usług Pakietu Premium zostaje rozwiązana.

6. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług Pakietu Premium nie powoduje rozwiązania innych Umów zawartych z Operatorem.

7. Szczegółowy opis oferowanych w ramach Usługi Pakietu Premium funkcjonalności określony został na Platformie i/lub Aplikacji. Może on ulegać zmianie w przypadku rozwoju zakresu oferty Operatora.

§ 11

Subkonto

1. W celu umożliwienia dostępu do Subkonta, Placówka Medyczna, która wykupiła Pakiet Premium, tworzy z poziomu Aplikacji lub Platformy Subkonto i przesyła Użytkownikom końcowym zaproszenie do Subkonta za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2. Placówka Medyczna, za pośrednictwem Aplikacji lub Platformy z poziomu Konta, ma możliwość zarządzania Subkontami.

3. Subkonto nie jest kontem samodzielnym, a tym samym w wyniku utworzenia Subkonta nie dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem końcowym, a stronami Umowy są tylko i wyłącznie Operator oraz Placówka Medyczna.

4. Placówka Medyczna, za pośrednictwem Konta, z poziomu Platformy lub Aplikacji, może tworzyć Subkonta dla Użytkowników końcowych, podając następujące dane:

1) adres e-mail Użytkownika końcowego;

2) Hasło do Subkonta.

5. Zalogowanie się do Subkonta możliwe jest wyłącznie po przesłaniu przez Placówkę Medyczną do Użytkownika końcowego stosownego zaproszenia w formie linku.

6.Przed przystąpieniem do pierwszego logowania, Użytkownik końcowy, który otrzymał zaproszenie, o którym mowa w ust. 5, zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności, Użytkownik końcowy zostanie poproszony o złożenie oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego check’boxa) o zapoznaniu się z ww. dokumentami. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, jest warunkiem koniecznym do zakończenia procedury pierwszego logowania i rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności.

7. Użytkownik końcowy zobowiązany jest dokonać pierwszego logowania najpóźniej w terminie 30 dni od dnia utworzenia Subkonta przypisanego do tego Użytkownika końcowego, pod rygorem zablokowania dostępu do Subkonta. Placówka Medyczna zobowiązana jest poinformować o powyższym Użytkownika końcowego.

8. Funkcjonalności dostępne w ramach Subkonta odpowiadają funkcjonalnościom oferowanym w ramach Konta Placówki Medyczne, z wyłączeniem:

1) możliwości tworzenia Subkont;

2) zamawiania płatnych Usług;

9. W przypadku nieuiszczenia Opłaty Abonamentowej przez Placówkę Medyczną lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi Pakietu Premium, dostęp do Subkonta zostanie zablokowany.

10. Placówka Medyczna może usunąć swoje Subkonto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny poprzez opcję dostępną z poziomuAplikacji lub Platformy. Usunięcie Subkonta musi zostać potwierdzone przez Placówkę Medyczną poprzez kliknięcie w link wysłany w automatycznie wygenerowanej wiadomości – na adres e-mail Placówki Medycznej. Subkonto zostanie usunięte przez Operatora po 7 dniach liczonych od dnia potwierdzenia przez Placówkę Medyczną żądania usunięcia Subkonta. Subkonto wraz ze wszystkimi danymi zostanie nieodwracalnie usunięte, na co Placówka Medyczna wyraża nieodwołana zgodę. Usunięcie Subkonta nie jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Placówkę Medyczną innych Umów z Operatorem.

§ 12

Ogłoszenia

1. Ogłoszenia zamieszczane są na Platformie i Aplikacji wyłącznie przez Placówki Medyczne z poziomu Konta Placówki Medycznej lub Użytkowników końcowych z poziomu Subkonta.

2. Umieszczanie Ogłoszenia możliwe jest po zalogowaniu się do Konta Placówki Medycznej lub Subkonta i uzupełnieniu Formularza ogłoszeniowego, w którym należy podać wymagane dane.

3. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące dane:

1) proponowaną stawkę godzinową w wysokości netto;

2) miejsce realizacji Usługi Medycznej;

3) termin i godziny realizacji Usługi Medycznej;

4) oddział;

5) liczbę osób na oddziale;

6) liczbę Pielęgniarek/Położnych/Lekarzy na dyżurze;

7) system, z którego korzysta personel Placówki Medycznej;

8) termin i forma płatności za Usługi Medyczne;

9) termin, do którego można składać Oferty;

10) informacja, że Regulamin stanowi integralną część Umowy o Usługi Medyczne.

Placówka Medyczna może dodać do Ogłoszenia także inne materiały w postaci zdjęć lub logotypów.

4. Treść Ogłoszeń powinna być sporządzana w języku polskim.

5. Treść Ogłoszeń przygotowana jest samodzielnie przez Placówki Medyczne lub Użytkowników końcowych. Operator nie odpowiada za treść Ogłoszeń.

6. Zamieszczając Ogłoszenie należy wskazywać wyłącznie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd innych Użytkowników. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Placówki Medycznej oraz jego przedmiot.

7. Dodanie Ogłoszenia następuje po kliknięciu w pole Formularza ogłoszeniowego pn. „Dodaj Ogłoszenie”.

8. Każde Ogłoszenie otrzyma automatycznie nadany numer identyfikacyjny.

9. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również Formularz ofertowy, umożliwiający Usługodawcom złożenie Oferty.

10. Ta sama Usługa Medyczna może być objęta tylko jednym opublikowanym Ogłoszeniem.

11. Dodanie Ogłoszenia skutkuje jego publikacją w Platformie i Aplikacji.

12. Ogłoszenie zostaje zamieszczone na Platformie i Aplikacji niezwłocznie od chwili kliknięcia w pole „Dodaj Ogłoszenie” i jest widoczne na Platformie i Aplikacji przez kolejne 30 dni kalendarzowych, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) usunięcia Ogłoszenia;

2) wyboru Oferty przez Placówkę Medyczną.

13. Ogłoszenie może być zamieszczone na Platformie i Aplikacji najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przez planowanym terminem realizacji Usługi Medycznej.

14. Placówka Medyczna lub Użytkownik końcowy ma możliwość:

1) usunięcia dodanego Ogłoszenia w każdym czasie poprzez platformę,

2) modyfikacji dodanego Ogłoszenia w każdym czasie poprzez platformę.

15. Zmiana treści Ogłoszenia po jego opublikowaniu może być dokonana z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może wpływać na ogólny przedmiot Ogłoszenia, w tym obejmować zmiany np. miejsca i czasu świadczenia Usługi Medycznej.

16. Ogłoszenie jest publikowane w liście Ogłoszeń dostępnej dla zalogowanych Użytkowników z poziomu Platformy i Aplikacji. Usługodawca domyślnie umieszcza najnowsze Ogłoszenie na górze listy Ogłoszeń.

17. Ogłoszenie nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Placówki Medycznej do wybrania Ofert złożonych przez Usługodawców w odpowiedzi na jego Ogłoszenie. Brak odpowiedzi na Ofertę nie jest tożsamy z jej przyjęciem przez Placówkę Medyczną.

18. Wraz z zamieszczeniem Ogłoszenia, Placówka Medyczna wyraża zgodę na przekazanie jej danych niezbędnych do wykonania Usługi Medycznej oraz do kontaktu z Usługodawcą, którego Ofertę wybrała Placówka Medyczna, w szczególności umieszczonych w Koncie, takich jak:

1) firma;

2) adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

3) Adres e-mail;

4) Numer telefonu;

5) numer z RPWDL;

6) numer NIP.

19. Usługodawcy mogą uzyskiwać informacje o Ogłoszeniach:

1) za pomocą swojego Konta;

2) za pomocą powiadomień push;

3) drogą telefoniczną;

4) drogą mailową.

20. Placówka Medyczna zobowiązuje się, iż w treści Ogłoszenia nie będzie podawać danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu lub adresu e-mail. W przypadku niezastosowania się przez Placówkę Medyczną do obowiązku określonego w niniejszym postanowieniu Operator będzie uprawniony, wedle swego wyboru, do usunięcia danych kontaktowych z treści Ogłoszenia lub usunięcia z Platformy i Aplikacji tego Ogłoszenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 13

Składanie Ofert

1. Usługodawca ma możliwość składania, za pośrednictwem Formularza ofertowego, Oferty na opublikowane na Platformie i/lub Aplikacji Ogłoszenie.

2. Oferta powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1) proponowaną stawkę godzinową w wysokości netto – w przypadku, gdy Usługodawca nie akceptuje stawki zaproponowanej przez Placówkę Medyczną w Ogłoszeniu;

2) oświadczenie o prawie do wykonywania zawodu;

3) Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej;

4) Oświadczenie, że nie pracuje/pracuje na umowę o pracę;

5) Odbyte kursy wraz z datami ich odbycia;

3. Usługodawca samodzielnie ustala treść Oferty, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym

4. Treść Oferty nie może zawierać danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu lub adresu e-mail mających na celu kontakt z Placówką Medyczną poza Aplikacją lub Platformą, jak również z ich pominięciem. W przypadku niezastosowania się przez Usługodawcę do obowiązku określonego w niniejszym postanowieniu Operator będzie uprawniony, wedle swego wyboru, do usunięcia Oferty lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi Konta Usługodawcy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

5. Po wypełnieniu Formularza ofertowego Usługodawca klika na przycisk „Aplikuj”.

6. Każde Oferta otrzyma automatycznie nadany numer identyfikacyjny.

7. Usługodawca może zmienić lub wycofać swoją Ofertę na Ogłoszenie nie później niż do momentu wyboru jego Oferty przez Placówkę Medyczną poprzez platformę.

8. Wraz ze złożeniem Oferty, Usługodawca wyraża zgodę na przekazanie Placówce Medycznej, w wyniku akceptacji Oferty Usługodawcy, swoich danych kontaktowych, w szczególności umieszczonych w Koncie, takich jak:

1) Imię;

2) Nazwisko;

3) Firma;

4) Adres zamieszkania/siedziby;

5) Adres e-mail;

6) Numer telefonu;

7) numer z RPWDL;

8) numer NIP.

9. Oferta jest ważna do czasu:

1) wyboru Oferty przez Placówkę Medyczną albo

2) wygaśnięcia lub usunięcia Ogłoszenia.

10. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi Konta z Usługodawcą, Usługodawca nie ma możliwości dodania Oferty. Jeśli Usługodawca złożył Ofertę przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi Konta Oferta ta wygasa z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi Konta.

11. Użytkownicy i Operator, dla procedury składania Ofert i zawierania Umowy o Usługi Medyczne, zgodnie wyłączają zastosowanie art. 66 (1) Kodeksu cywilnego.

§ 14

Czat

1. Z chwilą złożenia Oferty na wybrane Ogłoszenie Usługodawca otrzyma dostęp, za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji, do interaktywnego czatu (komunikatora) umożlwiającego przeprowadzenie pomiędzy Placówką Medyczną a Usługodawcą rozmowy.

2. Za pośrednictwem Czatu Usługodawca może kontaktować się z Placówką Medyczną w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę.

3. W trosce o wysoką jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych usług, jak również w celu zabezpieczenia treści rozmów Użytkowników związanych z negocjacjami Oferty, każda rozmowa realizowana w ramach Czatu jest rejestrowana na serwerach komputerowych Operatora w formie zapisu treści czatu w bazie danych. Rozpoczęcie rozmowy w ramach Czatu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie rozmowy.

4. Powiadomienia o nowych wiadomościach otrzymanych w ramach Usługi czatu mogą być wyświetlane w Aplikacji i/lub na Platformie lub wysyłane na adres e-mail Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień w każdej chwili, wyłączając powiadomienia w ustawieniach w Aplikacji lub Platformie.

5. Operator jest upoważniony do wglądu do podawanych w ramach Platformy i Aplikacji treści i materiałów, w tym do Czatu, na co Użytkownicy wyrażają nieodwołaną zgodę. Operator zobowiązuje się do niepublikowania treści Oferty i Czatu osobom trzecim.

6. Placówka Medyczna oraz Usługodawca zobowiązują się, iż w ramach Usługi Czatu nie będą podawać swoich danych identyfikujących, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku niezastosowania się przez Placówkę Medyczną i/lub Usługodawcę do obowiązku określonego w niniejszym postanowieniu Operator będzie uprawniony, wedle swego wyboru, do usunięcia danych identyfikujących z treści czatu lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 15

Umowa o Usługi Medyczne

1. Z wykorzystaniem infrastruktury Platformy i/lub Aplikacji Placówka Medyczna ma możliwość zawarcia umowy o wykonanie Usługi Medycznej bezpośrednio z Usługodawcą.

2. Operator udostępnia Użytkownikom Platformę, jako miejsce do zawarcia Umowy o Usługi Medyczne jednak nie jest stroną zawieranych pomiędzy Użytkownikami takiej umowy.

3. W momencie akceptacji Oferty przez Placówkę Medyczną zostaje zawarta pomiędzy Placówką Medyczną a Usługodawcą Umowa o Usługi Medyczne, o treści odpowiadającej właściwym postanowieniom Regulaminu, Ogłoszenia, ustaleniom stron wymienionych w drodze wiadomości za pośrednictwem Czatu oraz zaakceptowanej Oferty.

4. Placówka Medyczna informuje Operatora z poziomu Konta Placówki Medycznej o akceptacji Oferty określonego Usługodawcy wraz ze wskazaniem ustalonej stawki wynagrodzenia netto dla Usługodawcy.

5. Operator poinformuje Usługodawcę o wyborze jego Oferty przesyłając mu informację za pośrednictwem komunikatu na Platformie i/lub Aplikacji lub na adres e-mail lub sms, jeśli Usługodawca wyraził na to zgodę.

6. Z chwilą zawarcia Umowy o Usługi Medyczne, Placówka Medyczna otrzymuje dane Usługodawcy, a Usługodawca dane Placówki Medycznej umożliwiające kontakt pomiędzy nimi.

7. Jeżeli ważność Umowy o Usługi Medyczne jest zależna od dodatkowych wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym w zakresie formy lub potwierdzenia jej zawarcia, Placówka Medyczna i Usługodawca powinni podjąć niezwłoczne działania celem ich spełnienia.

8. Operator oświadcza, że nie jest stroną Umowy o Usługi Medyczne, w szczególności pracodawcą, zleceniodawcą, zleceniobiorcą, a także w żaden sposób nie uczestniczy w jej realizacji.

9. Operator nie ma wpływu na sposób prowadzenia, przebieg, czas trwania poszczególnych etapów postępowania związanego z wyborem Usługodawcy prowadzonego przez Placówkę Medyczną, a także na jego wynik.

10. Użytkownicy, w ramach Umowy o Usługi Medyczne, powinni wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością oraz zgodnie z powszechnie obwiązującymi przepisami prawa i etyką zawodową, w szczególności Usługodawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy o Usługi Medyczne, a Placówka Medyczna do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

11. Zawarcie Umowy o Usługi Medyczne z pominięciem Platformy i/lub Aplikacji i działania podejmowane w tym celu są zabronione, o ile Operator nie postanowi inaczej.

12. Zawarcie Umowy o Usługi Medyczne jest odpłatne dla Placówki Medycznej i powoduje naliczenie jej Opłaty Prowizyjnej.

13. Operator oświadcza, że nie odpowiada za:

1) zawarcie Umowy o Usługi Medyczne i świadczone w jej ramach usługi;

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez strony Umowy o Usługi Medyczne;

3) działania i zaniechania Użytkownika, które są sprzeczne z Umową o Usługi Medyczne oraz naruszenie przez Użytkowników obowiązków wynikających z Umowy o Usługi Medyczne, jak również wynikających z przepisów prawa, w szczególności z obowiązujących w Placówce Medycznej aktów wewnętrznych.

14. Wszelkie reklamacje w zakresie wykonania lub niewykonania Umowy o Usługi Medyczne należy zgłaszać bezpośrednio do Placówki Medycznej lub Usługodawcy.

15. Po wykonaniu Usługi Medycznej Usługodawca, ma możliwość wgrania na swoje Konto wystawionej na rzecz Placówki Medycznej faktury lub rachunku.

§ 16

Zakaz konkurencji

1. Użytkownicy zobowiązani są nie prowadzić działań mających na celu pominięcie Operatora przy zawarciu Umowy o Usługi Medyczne lub innych umów związanych ze świadczenie usług lub pracy związanych z Usługami Medycznymi.

2. Zawarcie Umowy o Usługi Medyczne lub innych umów związanych ze świadczeniem usług lub pracy, które zostaną zawarte w związku (bezpośrednim lub pośrednim) z korzystaniem z Platformy i/lub Aplikacji z pominięciem Operatora, jak również wszelkie działania podejmowane w tym celu, są zabronione, o ile Operator nie postanowi inaczej.

3. Operator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umów z Użytkownikami naruszającymi zakaz, o którym mowa w ust. 2,bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 17

Płatności

1. Korzystanie z Platformy i Aplikacji przez Placówkę Medyczną jest odpłatne na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Placówka Medyczna jest informowana o wysokości Opłaty Aktywacyjnej, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu zamieszczonego w wiadomości e-mail, bądź w formie Cennika załączonego do niniejszego Regulaminu.

3. Placówka Medyczna, w celu aktywacji Konta, zobowiązana jest do uiszczenia z góry Opłaty Aktywacyjnej w wysokości 0 zł netto.

4. Operator wystawi z tytułu uiszczenia Opłaty Aktywacyjnej Placówce Medycznej fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności, od dnia jej wystawienia i przesłania przez Operatora, na kwotę wskazaną w zdaniu pierwszym. Brak uiszczenia Opłaty Aktywacyjnej uniemożliwia rejestrację Konta Placówki Medycznej.

5. Z tytułu zawarcia każdej Umowy o Usługi Medyczne, Placówce Medycznej naliczana jest Opłata Prowizyjna zgodnie z Cennikiem. W szczególnych wypadkach warunki Opłaty Prowizyjnej i jej płatności mogą być ustalane indywidualnie z Placówką Medyczną na podstawie odrębnej umowy.

6. Opłata Prowizyjna jest rozliczana w okresach miesięcznych.

7. Operator na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym została naliczona Placówce Medycznej Opłata Prowizyjna przesyła Placówce Medycznej fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności. Operator zastrzega, że w przypadku opóźnienia z uiszczenie Opłaty Prowizyjnej może zablokować Konto Placówki Medycznej do czasu jej uiszczenia.

8. Z tytułu zamówienia Pakietu Premium jest naliczana Placówce Medycznej Opłata abonamentowa zgodnie z Cennikiem. W szczególnych wypadkach warunki Opłaty abonamentowej i jej płatności mogą być ustalane indywidualnie z Placówką Medyczną na podstawie odrębnej umowy.

9. Placówka Medyczna, w celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Pakietu Premium, zobowiązana jest do uiszczenia z góry Opłaty abonamentowej.

10. Placówka Medyczna uprawniona jest do wielokrotnego zakupu Usługi Pakietu Premium.

11. Zamówienie Usługi Pakietu następuje przy użyciu Formularza Wykupienia Pakietu dostępnego na Platformie i Aplikacji. W trakcie składania zamówienia, Placówka Medyczna do momentu potwierdzenia woli zamówienia Usługi Pakietu Premium przyciskiem „Zamawiam i płacę” ma możliwość modyfikacji danych wprowadzonych do Formularza Wykupienia Pakietu.

12. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” lub inne równoznaczne sformułowanie finalizuje proces składania zamówienia Usługi Pakietu Premium i po stronie Placówki Medycznej powstaje obowiązek płatności na rzecz Operatora Opłaty abonamentowej.

13. Po dokonaniu Zamówienia Usługi Pakietu Premium Placówka Medyczna otrzyma fakturę zawierającą wysokość Opłaty abonamentowej oraz termin płatności. Brak uiszczenia Opłaty abonamentowej w terminie wskazanym w fakturze skutkuje anulowaniem zamówienia Usługi Pakietu Premium.

14. Aktywacja Usługi Pakietu Premium następuje w chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Operatora.

15. Potwierdzenie zamówienia i aktywacji Usługi Pakietu Premium będzie przesłane Placówce Medycznej na adres e-mail powiązany z Kontem.

16. Przyjmuję się, że momentem uiszczenia opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest moment ich wpływu na konto bankowe Operatora.

17. Placówka Medyczna wyraża zgodę na dostarczanie jej faktur oraz korekt, w formie elektronicznej (bez podpisu), na adres e-mail powiązany z Kontem Placówki Medycznej. Placówka Medyczna, która chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej powinna poinformować o tym Operatora drogą mailową na adres kontakt@medbase.com.pl.

18. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika, wprowadzania nowych Usług, wycofywania Usług, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Usługi, na które zostały złożone zamówienia przed datą wejścia w życie którejkolwiek z zmian.

19. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostaną powiększone o stawkę podatku VAT obowiązującą w dacie wystawienia faktury VAT przez Operatora.

20. Placówka Medyczna dokona płatności na rachunek bankowy Operatora wskazany na fakturze.

21. Wszelkie koszty transakcji finansowych związanych z uiszczeniem Opłat ponosi Placówka Medyczna.

22. Operator oświadcza, że wystawi na rzecz Użytkownika fakturę korygującą VAT zmniejszającą w przypadku:

1) uznania przez Operatora za uzasadnione zwrotu na rzecz Placówki Medycznej uiszczonych Opłaty w całości lub części lub

2) stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na wystawionej przez Operatora fakturze.

23. Wystawienie faktury korygującej, określonej w ust. 22, poprzedzone jest przesłaniem Placówce Medycznej informacji o zwrocie Opłaty (w całości lub w części) lub kwoty podatku VAT.

24. W przypadku, gdy obniżka Opłaty jest skutkiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Placówki Medycznej, informacja ta zostanie zawarta w odpowiedzi Operatora na złożoną reklamację.

25. Informacja, o której mowa w ust. 24 zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z Kontem Placówki Medycznej, chyba że Placówka Medyczna zażąda w treści reklamacji przesłania w inny sposób wskazany w treści reklamacji.

26. Przesłanie informacji o obniżeniu Opłaty lub kwoty podatku VAT nie wymaga dodatkowej zgody Użytkownika i oznacza spełnienie warunków tego obniżenia.

27. Operator dokonuje zwrotu Opłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, o ile Użytkownik w porozumieniu z Operatorem nie postanowią inaczej.

28. Placówka Medyczna zobowiązuje się do nieobciążania Usługodawcy opłatami, o których mowa w niniejszym paragrafie, poniesionymi przez Placówkę Medyczną.

§ 18

Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowej realizacji Umowy przez Operatora, należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem korespondencji e-mail wysłanej na adres: kontakt@medbase.com.pl lub poprzez zgłoszenie problemu z poziomu panelu bocznego dostępnego po zalogowaniu się na Platformiei/lub Aplikacji.

2. Potwierdzenie złożenia reklamacji Użytkownik otrzyma na adres e-mail powiązany z Kontem.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) adres e-mail,

3) przedmiot reklamacji;

4) wskazanie daty wystąpienia problemu i czas jego trwania;

5) nazwę i model Urządzenia, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Platformyi/lub Aplikacji, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego.

4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

5. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 19

Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Platformy i/lub Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Operatora.

2. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a także treści o charakterze reklamowym bez wcześniejszej zgody Operatora. W szczególności zabronione jest:

1) zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;

2) zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Platformy i/lub Aplikacji;

3) zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;

4) zamieszczanie treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, treści powszechnie uznanych za obraźliwe, poniżające, erotyczne oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub jakichkolwiek innych treści, które mogą wprowadzać Użytkowników w błąd m.in. co do zakresu i charakteru działalności danego Użytkownika;

5) zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

6) dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

7) ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Platformy i/lub Aplikacji;

8) przeprowadzanie w stosunku do Platformy i/lub Aplikacji procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Platformę i/lub Aplikację w jakikolwiek inny sposób;

9) działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

10) zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Operatora;

11) nieprowadzenia działań mających na celu pominięcie Operatora przy zawarciu Umowy o Usługi Medyczne, w tym podawania swoich danych kontaktowych, danych osobowych oraz komunikatorów umożliwiających kontakt;

12) nie zakładania fałszywych Kont;

13) nie zamieszczania w treści Ogłoszeń nazw i/lub adresów konkurencyjnych stron internetowych w stosunku do Platformy lub innych stron internetowych, na których są oferowane przez wielu użytkowników Usługi Medyczne;

14) zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających którekolwiek ze wskazanych powyżej treści.

3. Użytkownik zobowiązany są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym zagrożeniu lub przypadku naruszenia jego praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Platformy i/lub Aplikacją. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@medbase.com.pl.

4. Operator zastrzega, że w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, może rozwiązać z Lekarzem i/lub Placówką Medyczną Umowę w trybie natychmiastowym.

5. Operator zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania celem wyrównania szkód, które wynikną w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika reguł określonych w niniejszym Regulaminie. Powyższe niezależne jest od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów trzecich jak i odpowiedzialności karnej.

§ 20

Odpowiedzialność Operatora

1. Użytkownik korzysta z Platformy i Aplikacji dobrowolnie.

2. Odpowiedzialność Operatora względem Użytkownika, u którego powstała szkoda w związku z korzystaniem z Platformy i Aplikacji lub w związku ze świadczonymi Usługami przez Operatora, nie obejmuje utraconych korzyści i ograniczona jest wyłącznie do szkody rzeczywistej, powstałej z winy umyślnej Operatora, i tylko do wartości pobranych Opłat.

3. Operator w stosunku do Użytkowników wyłącza odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, w tym także będących następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi winy (np. siła wyższa, ataki DDoS, niedostępność infrastruktury wynikającej z winy dostawcy usług hostingowych lub samej platformy internetowej).

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkownika skutkujące brakiem możliwości korzystania z Platformy i/lub Aplikacji, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymogów technicznych, o których mowa w § 4 Regulaminu.

5. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Platformy i Aplikacji, zapewniając ich prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak, że Platforma i/lub Aplikacja będzie wolna od błędów, oraz że będzie działała bez zakłóceń.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) korzystanie przez Użytkowników z Platformy i/lub Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych i informacji;

2) skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła do Konta przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych za pośrednictwem Platformy i/lub Aplikacji przez osobę nieuprawnioną;

3) ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Platformy i/lub Aplikacji;

4) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi Operatora;

5) jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność Użytkownika w wyniku dostępu do Platformy i/lub Aplikacji lub pobieranie jakichkolwiek treści z Platformy i/lub Aplikacji;

6) jakąkolwiek awarię lub opóźnienia (w tym między innymi korzystania lub niemożności korzystania z dowolnego elementu Platformy i/lub Aplikacji);

7) niezadowalającą jakość oraz wydajność Platformy i/lub Aplikacji.

7. Operator oświadcza, że nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi co do dokładności lub zawartości jakiejkolwiek materiałów i treści opublikowanych na Platformie i Aplikacji, którą Użytkownik pobierze z Platformy i/lub Aplikacji, ani tego, czy jakakolwiek treść lub materiały będą dostępne.

§ 21

Ochrona praw własności intelektualnej Platformy i Aplikacji

1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Platformy i Aplikacji oraz do ich poszczególnych elementów (w tym do znaków towarowych), wobec czego korzystanie z Platformy i/lub Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Operatora.

2. Wskazuje się w szczególności, iż:

1) ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Platformy i Aplikacji oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana przez Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Platformy i Aplikacji;

2) wszelkie elementy Platformy i Aplikacji, w tym wykorzystane idee i rozwiązania, jak również know-how zastosowane w Platformie i Aplikacji stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Operatora i mają charakter poufny.

3. Z chwilą zawarcia Umowy, na czas trwania Umowy, Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji tj. bez prawa do udzielania sublicencji i niezbywalnej na korzystanie z Platformy i/lub Aplikacji, zgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku Aplikacji, Użytkownik posiada prawo do zwielokrotnienia Aplikacji w czasie i w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji na jednym Urządzeniu Użytkownika; wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia, utrwalenie w pamięci Urządzenia oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu; tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji, przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia (konfiguracja sprzętowa i programowa). Realizacja Umowy obejmuje udostępnienie funkcjonalności Platformy i/lub Aplikacji jej Użytkownikom za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, w celu realizacji Usług.Licencja udzielana jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu i nie upoważnia Użytkownika do korzystania z Platformy i/lub Aplikacji w innych celach niż wynikających z Regulaminu.

4. Treści dodawane przez Użytkowników, w tym w szczególności w ramach Konta, Ogłoszeń, Ofert mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie pokrewnym i prawach autorskich (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.).Użytkownik, w zakresie określonym w Regulaminie, korzystając z Platformy i/lub Aplikacji zobowiązany jest przekazywać Operatorowi oraz umieszczać na Platformie i/lub Aplikacji własne treści lub materiały do których dysponuje odpowiednią podstawą prawną, w tym w szczególności zdjęcia, grafiki, wizualizacje, projekty, które zostaną przekazane w ramach realizacji Umowy (dalej jako „Utwory”). Użytkownik w szczególności zobowiązuje się posiadać wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do Utworów, w takim zakresie, aby umieszczenie na Platformie i/lub Aplikacji oraz wykorzystanie ich przez Operatora nie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich.

5. Użytkownik z chwilą zamieszczania na Platformie i/lub Aplikacji Utworów udziela Operatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z nich wraz z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

6. Użytkownik oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora jego wizerunku, a w przypadku posługiwania się jakimikolwiek wizerunkami osób trzecich w ramach Platformy i/lub Aplikacji uzyskał stosowne zgody tych osób na takie rozporządzanie ich wizerunkiem, oraz poinformował takie osoby o umieszczeniu ich wizerunków na Platformie i/lub Aplikacji przed dokonaniem takiego umieszczenia lub przekazania Operatorowi;

2) z chwilą udostępniania przez Placówkę Medyczną Utworów, udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania dalszej sublicencji, na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych do Utworów udostępnionych Operatorowi w celu realizacji Umowy, na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystanie na Platformie i Aplikacji oraz w domenach i subdomenach Operatora;

b) prawo do trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);

d) prawo do publicznego wyświetlania i rozpowszechniania;

e) prawo do rozpowszechniania i udostępniania, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci.

3) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji Operatorowi, w oparciu o warunki opisane powyżej, jak również do wykorzystania treści i wizerunku/ów w ramach Platformy i/lub Aplikacji w poprzez ich udostępnianie, prezentowanie, promocję i reklamowanie na Platformie i/lub w Aplikacji;

4) wyraża zgodę na tworzenie opracowań Utworów przez Operatora i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Operator jest uprawniony do korzystania z Utworów oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Operatorowi licencji.

7. W przypadku naruszenia praw osób trzecich na skutek działania Użytkownika, Operator – na wezwanie uprawnionych organów (np. sąd powszechny) – zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat Użytkowników dokonujących naruszeń.

8. Użytkownik niezwłocznie przystąpi do każdego sporu oraz zaspokoi lub doprowadzi do cofnięcia albo oddalenia wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich i/lub prawa ochronnego na znak towarowy/logotyp lub innych praw osób trzecich, który zostanie wykorzystany w ramach Umowy lub za pośrednictwem Platformy i/lub Aplikacji. Jeżeli Operator zostanie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w związku z takim naruszeniem, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconego przez Operatora świadczenia w pełnej wysokości, wraz z wszelkimi poniesionymi przez Operatora kosztami prowadzenia sprawy, w tym wydatkami, kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa prawnego oraz naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Operatora.

§ 22

Newsletter

1. Usługa subskrypcji Newsletteru świadczona jest bezpłatnie przez Operatora na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zamówienia subskrypcji Newsletteru Użytkownik:

1) wypełnia formularz dostępny pod adresem _______ podając adres e-mail, na który mają być przesyłane treści kolejnych edycji Newsletteru. Wskazany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji Użytkownika zamawiającego Newsletteru;

2) wyraża odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zaznaczając odpowiednie pole checkboxa;

3)klika na Platformie lub Aplikacji, w odpowiedniej zakładce, na przycisk„Zamawiam subskrypcję” lub inny równorzędnego napis.

3. Z przyciśnięcia przycisku „Zamawiam subskrypcję”na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym do Newsletteru, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie zamówienia subskrypcji Newsletteru i dodania adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.

4. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta Umowa o świadczeniu usług Newsletteru na czas nieoznaczony. Klikając w link, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się Regulaminem i Polityką prywatności.

5. Użytkownik w każdej chwili może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Newsletteru poprzez dezaktywację subskrypcji.

6. Rezygnacja z Newsletteru następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach subskrypcji Newsletteru lub poprzez ponowne wpisanie adresu e-mail w formularzu dostępnym pod adresem www.medbase.com.pl.

7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

§ 23

Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są w dziale „Informacje”.

§ 24

Zmiana Regulaminu

1. Operator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych, w następujących przypadkach:

1) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,

2) nałożenie określonych obowiązków przez organy państwowe,

3) poprawy ochrony prywatności Użytkowników,

4) zmiany polityki prywatności,

5) zapobiegania nadużyciom,

6) ze względów bezpieczeństwa,

7) zmiany technologicznych i funkcjonalnych,

8) zmiany w zakresie świadczonych Usług,

9) zmiany redakcyjnej treści Regulaminu.

2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje w komunikacie wyświetlanym w Platformie i/lub Aplikacji, na co najmniej 15 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail w terminie 15 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu na adres e-mail Operatora kontakt@medbase.com.pl.

3. W sytuacji, gdy Użytkownik odmówił akceptacji Regulaminu to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu. W takim wypadku, do czasu rozwiązania Umowy stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

4. Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

5. Operator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu bez zachowania 15 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia Operatorowi dotrzymanie wyżej wymienionego okresu powiadomienia.

§ 25

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiegoa w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w wersjach aktualnie obowiązujących.

2. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Platformy i Aplikacji mają jedynie charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu

3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.

4. Wszelkie wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Operator oświadcza, że Użytkownik ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporu względem Operatora powstałego w związku ze świadczonymi przez Operatora Usługami. W przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Operatora, mediacja będzie prowadzona przez mediatora wybranego przez Operatora. Koszty mediacji będą ponoszone przez Operatora i Użytkownika w równych częściach. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Operator ma prawo odmowy udziału w mediacji.

5. W sytuacjach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

6. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci, bez uprzedniej zgody Operatora udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.